§ 1
Föreningens namn är Emmaus/Gävleborgs biståndsgrupp. Föreningens säte är i Gävle.

§ 2
Föreningens ändamål är att visa solidaritet med och stödja människor och organisationer som kämpar mot förtryck över hela värden. Föreningen ska främja avfallsminimering i alla former genom ett aktivt återbruk av varor. Verksamheten består av insamlingsverksamhet för materiellt och ekonomiskt stöd, solidaritetsaktioner samt information. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 3
Medlem i föreningen kan den bli som omfattar föreningens målsättning och stadgar samt betalar medlemsavgift.
Utöver enskilda personer kan föreningar bli medlemmar.

 § 4
Medlemsmöte inkallas av styrelsen minst 2 gånger per år. Begär en tredjedel av medlemmarna det så inkallas ett extra medlemsmöte. Kallelse till medlemsmöte skall
göras 14 dagar före mötet på sätt som styrelsen beslutar.

 § 5
Styrelsen skall bestå av 1 ordförande och minst 2 ledamöter, samt minst 2 ersättare. Mandatperioden är 1 år för ordförande och ersättare. Övriga styrelseledamöters mandatperiod är 1 eller 2 år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Ordförande väljs av årsmötet. 

 § 6
Föreningens firma tecknas av två personer i förening.

 § 7
För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper väljer årsmötet 2 revisorer samt ersättare för dessa. 

§ 8
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden.

 § 9
Föreningens verksamhet bedrivs kalenderårsvis.

 § 10
Årsmöte hålls varje år senast den 31 maj.

 § 11
Kallelse till årsmötet skall göras 21 dagar före mötet på sätt som styrelsen beslutar.

 § 12
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vid årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande och beslutsrätt. Rösträtten kan inte överlåtas.

 § 13
Ordinarie årsmöte skall behandla:

 

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 • Val av två justerare och rösträknare

 • Fastställelse av röstlängd

 • Årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Verksamhetsberättelse

 • Ekonomisk berättelse

 • Revisionsberättelse

 • Beslut om ansvarsfrihet

 • Verksamhetsplan

 • Budget

 • Stadgeändringar

 • Motioner och skrivelser

 • Vinstdisposition

 • Fastställelse av antalet styrelseledamöter och ersättare

 • Val av ordförande

 • Val av övriga styrelseledamöter

 • Val av ersättare

 • Val av revisorer

 • Val av valberedning

 • Fastställelse av medlemsavgift

 § 14
Extra årsmöte inkallas om en tredjedel av medlemmarna så begär. Avgår ordförande under verksamhetsåret skall extra årsmöte inkallas snarast för att förrätta nyval.

 § 15
Medlem som handlar i strid med föreningens målsättning och stadgar eller genom olämpligt uppträdande skadar föreningens anseende och verksamhet, kan uteslutas ur föreningen. Beslut fattas av medlemsmöte/årsmöte efter beredning av styrelsen.

 § 16
Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kan beslutas av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. För ändring av stadgar krävs enkel majoritet och för upplösning 2/3 majoritet.

 § 17
Upplöses föreningen skall dess tillgångar tillfalla samarbetsorganisationen Praktisk Solidaritet.

 

Stadgarna antagna på Årsmöte 2014-05-30